Aktualizacja: 2 paĽdziernika 2023 183 dzień nauki 108 dni do wakacji dodaj do ulubionych ustaw stronę jako startow±
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przydatne linki

statystyka
licznik odwiedzin:
osoby on-line:
wpisów w księdze:
ilo¶ć fotografii:
fotografie archiwalne:

Zapraszamy Państwa na nasz± now± stronę,
któr± można znale¶ć pod adresem
https://sprzeplino.edupage.org

Projekt pt. Wysoka jakość edukacji symbolem Gminy Dolice


Gmina Dolice realizuje projekt pt. „Wysoka jakość edukacji symbolem Gminy Dolice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Działanie: 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 727 800,00 PLN
Kwota dofinansowania: 655 020,00 PLN (w tym wysokość wkładu Unii Europejskiej - 618 630,00 PLN)

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu kształcenia ogólnego w 4 szkołach z terenu Gminy Dolice objętych wsparciem (SP w Dobropolu, SP w Rzeplinie, SP w Sądowie, SP w Dolicach (w tym klasy gimnazjalne)), rozwój kompetencji kluczowych i właściwych podstaw i umiejętności do funkcjonowania na rynku pracy wśród 209 uczniów (85K, 124M) objętych wsparciem, objęcie wsparciem 12 uczniów niepełnosprawnych (6K, 6M), doposażenie 8 pracowni do prowadzenia zajęć (3 matematycznych, 5 przyrodniczych), a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 16 nauczycieli (14K, 2M) w okresie 01.03.2018r. – 31.12.2019r.

Realizacja działań w ramach projektu przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności kształcenia ogólnego na terenie Gminy Dolice.

Główne wskaźniki projektu:
Nazwa Zakładana wartość docelowa wskaźnika
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] 16
Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby] 16
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie [osoby] 209
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie [osoby] 2
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu [osoby] 209
Liczba szkół i placówek systemu o¶wiaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.] 4
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystuj± doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.] 4
Liczba uczniów objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym 40

W ramach realizacji projektu w Szkole Podstawowej w Rzeplinie zostan± przeprowadzone następuj±ce działania:

Uczniowie zostan± objęci poniższymi zajęciami:

 • w ramach Zadanie 1 - Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych oraz wła¶ciwych postaw i umiejętno¶ci niezbędnych na rynku pracy:
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego,
  • Zajęcia rozwijaj±ce z j. angielskiego,
 • w ramach zadania 3 - Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, przygotowanie nauczycieli do procesu indywidualizacji:
  • Zajęcia specjalistyczne grupowe: Logopedia,
 • w ramach zadania 4 - Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu:
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,
  • Zajęcia rozwijaj±ce z matematyki,
  • Zajęcia rozwijaj±ce – koło zainteresowań z przyrody.

Nauczyciele zostan± objęci następuj±cym wsparciem:

 • w ramach zadania 2 – Doskonalenie umiejętno¶ci, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli:
  • Kurs – Nowatorskie metody nauczania i uczenia się,
  • Kurs – Tworzenie prezentacji multimedialnych w Prezi,
  • Kurs – Jak angażować uczniów w uczenie się?,
 • w ramach zadania 3 - Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, przygotowanie nauczycieli do procesu indywidualizacji:
  • Kurs – Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych.

W ramach zadania 4 - Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w szkole zostanie doposażona pracownia matematyczna i przyrodnicza.

Dla uczestników projektu z każdej ze szkół przewidziane s± wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne. Planuje się po min. 1 wyjeździe w każdym roku szkolnym (min.3 wyjazdy dla każdej szkoły w całym okresie realizacji projektu), np. do Transgranicznego O¶rodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, Dworku Tradycja w Bełcznej. Ilo¶ć miejsc na wyjazdy będzie ograniczona. Pierwszeństwo będ± miały osoby o najwyższej frekwencji na zajęciach.

do góry
Contents copyright © 2004 by SP Rzeplino. Wszelkie prawa zastrzeżone! Created by Arkadiusz Kowalski